zpět

Jak čtou a píší lidé se zrakovým postižením

Ve 20. letech 19.století sestavil Louis Braill, od dětství nevidomý Francouz, jedinečný vynález umožňující nevidomým číst a psát – Braillovo bodové písmo.
Soustavu braillské abecedy tvoří systém šesti bodů, tzv. šestibod. Každé písmeno je tvořeno jinou kombinací několika z těchto bodů, které mají tvar, velikost a vzájemnou polohu tak, aby vše odpovídalo fyziologii hmatového vnímání. Písmo je tištěno reliéfně, je tedy čitelné hmatem.
Písmo je dnes rozšířeno po celém světě a jeho využití je všestranné. Bodovým písmem jsou tištěny knihy a časopisy. Píše se pomocí Pichtova psacího stroje nebo bodátkem na speciální tabulce. Vedle písmen a číslic je možné zaznamenat interpunkční znaménka, značky matematické, fyzikální, chemické a astronomické, ale také celý systém notového zápisu a šachovou notaci.
V minulosti byly a někdy ještě jsou užívány i jiné systémy reliéfního písma, např. Kleinovo nebo Moonovo. Braillovo bodové písmo zůstává ale základním prostředkem gramotnosti nevidomých, hraje významnou roli při vzdělávání, zaměstnávání, trávení volného času a při řešení mnoha každodenních problémů lidí s vážným postižením zraku.


Slepecká Braillova abeceda
Pro zápis veškerých textů se používá česká základní znaková sada Braillova písma. Existuje 64 kombinací šesti bodů uspořádaných do dvou sloupečků a třech řad, které jsou buď vytlačené nebo nevytlačené. Pro zápis mnoha znaků 64 kombinací nestačí, a proto existují tzv. prefixy, které mění význam znaku nebo skupiny znaků, před jimiž stojí. Pro tisk se používá speciální tvrzený papír.

Jiné možnosti
V dnešní moderní technicky vyspělé době je používání Braillovy abecedy již lehce na ústupu. Existují počítače s hlasovým výstupem, elektronické záznamníky a diktafony, kamerové lupy a zvukové knihy.


zpět


© TyfloCentrum Praha, o.p.s., 2010