nacházíte se: Naše služby

Naše služby

Služby TyfloCentra Praha, o. p. s.  jsou určeny osobám od 15 let se zrakovým handicapem na území Prahy.
 

Registrované služby:

  • Průvodcovské a předčitatelské služby

Cíle služby:

Průvodcovská a předčitatelská služba

Prostřednictvím průvodcovské a předčitatelské služby poskytujeme podporu lidem, kteří vzhledem ke svému zrakovému postižení mají omezenou možnost samostatného pohybu, orientace a přístupu k informacím. Cílem této služby je rozšíření škály činností, které může člověk se zrakovým postižením samostatně a osobně realizovat. 

Zásady poskytování sociálních služeb:

  • Dodržování lidských práv - Poskytujeme služby tak, aby vždy byla zachována lidská práva a důstojnost.
  • Respektování volby - Máme zájem na tom, připravit uživatele na samostatný život a v poskytovaných službách respektujeme jejich právo svobodné volby.
  • Flexibilita - Nechceme se pokoušet přizpůsobovat uživatele službám, které poskytujeme, ale naopak se snažíme služby, které uživateli nabízíme, přizpůsobovat jeho potřebám.
  • Individualizace podpory - Nabízíme uživateli pocit bezpečí, zázemí a sounáležitosti. V individuálním plánu se sociální pracovnice snaží pomoci uživateli pojmenovat individuální potřeby a naplánovat jednotlivé kroky vedoucí k jejich naplnění, a pomoc při vyřizování běžných záležitostí v rámci tohoto plánu. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.
  • Zaměření na celek - Na nepříznivou situaci, v níž se uživatel nachází, nahlížíme v širších souvislostech.
  • Spolupráce s odborníky, lékaři, terapeuty, neziskovými organizacemi, podnikatelskou sférou, apod. - Zajišťujeme provozování a zprostředkování podpůrných služeb pro osoby se ztíženou orientací v adaptačních oblastech, které jsou nezbytné pro začlenění do společnosti.
  • Základní princip - Hlavním a dlouhodobým cílem pracovníků je snížit závislost uživatelů na poskytování sociální služby.
  • Ochrana osobních údajů a dat - Pracovníci jsou povinni zachovat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů. Při podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby jsou uživatelé požádáni o souhlas se zpracováním jejich osobních údajů pro vnitřní potřeby organizace.


© TyfloCentrum Praha, o.p.s., 2010