nacházíte se: O organizaci

O organizaciTyfloCentrum Praha

Sociální služby prošly od 90. let minulého století řadou významných změn. Vedle hodnocení vývoje sociálních služeb z kvantitativního hlediska bylo nutné pozornost zaměřit i na charakteristiku jejich vývoje z pohledu kvalitativního. Z tohoto pohledu je nezbytné se soustředit na hodnocení základních společensko-ekonomických a sociálně-politických faktorů, které ovlivňují vývoj sociálních služeb v Evropě a v České republice. Výrazným způsobem se začal měnit přístup k uživatelům služeb a objevily se nové, moderní metody sociální práce. Byla zahájena rozsáhlá diskuse a vytvářela se stanoviska k významným otázkám dalšího vývoje v sociálních službách, která trvá dodnes. Na základě schválení mezinárodních smluv byla přijata koncepce závazných normativních dokumentů. Jedním z nich byla Bílá kniha v sociálních službách, na kterou navazuje i zákon číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách, který ustanovuje podobu kvality poskytovaných sociálních služeb.

Historie

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) v roce 2000 v návaznosti na tyto změny se rozhodla zahájit postupné osamostatňování odborných služeb. Vedle Tyfloservisu, celostátně působící obecně prospěšné společnosti, provozující 12 regionálních pracovišť a Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska Dědina, o. p. s. SONS založila v některých krajích první krajská střediska sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké s názvem TyfloCentrum, která kompletují a rozšiřují nabídku služeb pro nevidomé a slabozraké lidi a zavádějí služby nové podle regionálních specifik.

V návaznosti na politickou a ekonomickou situaci v České republice byla postupně činnost poboček ve Středočeském kraji ukončena. Od roku 2014 funguje pouze pracoviště v Praze a to v omezeném provozu.

Poslání TyfloCentra Praha

TyfloCentrum Praha, o.p.s. (TCP) bylo založeno v roce 2002. Vycházíme ze základního poslání našeho zakladatele (SONS) - sdružovat nevidomé a slabozraké občany a jejich příznivce, hájit jejich oprávněné zájmy a vytvářet podmínky pro jejich dobrovolnou a zájmovou činnost. Posláním TyfloCenra Praha je vytvářet a poskytovat služby sociální prevence a služby sociální péče pro nevidomé a slabozraké občany a občany s jiným zdravotním, zejména kombinovaným (zrakovým a jiným) postižením. U nás mohou získat všestranné informace o specifických službách pro těžce zrakově postižené, osvojit si nebo si prohloubit znalosti a dovednosti. Jedná se o služby a činnosti, které vedou uživatele sociálních služeb (dále jen „uživatele“) k samostatnosti a nezávislosti, zdokonalují kvalitu jejich života, podporují společenské, pracovní a kulturní uplatnění, dosažení integrace  do společnosti na základě rovnosti.

Naším mottem je: „Slepotou život nekončí“.

Zaměstnáváme více než 50 % lidí se zdravotním (zrakovým) postižením.

Cíle a jejich naplňování

Díky tomu, že máme vlastní zkušenosti se zdravotním postižením, dobře víme, jak důležitá je první pomoc pro lidi, kteří se dostali do situace, kdy potřebují informace a kontakty na přesně cílenou podporu.

Našim uživatelům poskytujeme informace a kontakty na centra pomoci, pomáháme jim při orientaci v oblasti sociálního a pracovně právního práva, v možnostech využití státních sociálních podpor, dostupnosti zdravotních pomůcek. Zajišťujeme pomoc při jednání s úřady a vyřizování administrativních úkonů s tím spojených.

Smyslem služeb TCP je podporování klienta, aby byl schopen samostatně naplňovat své životní potřeby, získal přiměřené sebevědomí, zaměřil se na možnosti svého dalšího rozvoje, uměl rozpoznat své limity a požádat o pomoc. Prostřednictvím služeb se snažíme o snižování osamělosti a nedostatku společenských kontaktů a zajišťování pravidelného setkávání osob nejen se zrakovým handicapem, rozšíření obzorů, vědomostí a možností k cestě k samostatnému životu, motivace ke smysluplnému trávení volného času. Podporujeme klienta k převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu, tak že bude využívat svého potenciálu.

V neposlední řadě je snahou TCP informovat širokou veřejnost o problematice zrakového postižení. Snažíme se změnit pohled vidoucí společnosti, aby byla schopna odstraňovat a nevytvářet architektonické a mezilidské bariéry. Formou propagačních akcí, dnu otevřených dveří a besed s veřejností se snažíme naučit většinovou společnost jak co nejúčinněji pomoci nevidomému, tak aby byla zajištěna co největší možná míra integrace slabozrakých a nevidomých lidí.Naši činnost podporují:


© TyfloCentrum Praha, o.p.s., 2010