POSLÁNÍ A CÍLE PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY

Posláním průvodcovské a předčitatelské služby (dále jen PPS) je umožnit lidem se zrakovým handicapem vést samostatný a nezávislý život. Podporujeme uživatele služby ve společenském, pracovním a kulturním uplatnění.

Průvodcovské služby- Poskytujeme pomoc při:

-        doprovodu uživatele ze zvoleného místa do místa jiného a zpět, popřípadě do dalšího dojednaného místa,

-        pomoc při orientaci v terénu, budově či místnosti,

-        podávání informací, které uživatel služby nemůže získat z důvodu zrakového handicapu,

-        pomoc s tříděním osobních věcí v domácnosti včetně pomoci při popisování věcí (např. třídění prádla podle barev, popisování CD, aj.)

-        pomoc s nákupem (kombinace doprovodu a předčitatelské služby), případně pomoc s roztříděním nákupu v domácnosti.

Předčitatelská služba - Poskytujeme pomoc při:

-        předčítání tiskovin a pomoc s korespondencí,

-        pomoc s výběrem potravin či jiného zboží v obchodě,

-        seznámení se s příbalovými letáky či návody na použití, aj.

Služby, které neposkytujeme

-        asistenční a pečovatelské služby ve smyslu zákona č.108/2006 Sb.,

-        donáškové služby (např. donáška vzorků krve do zdravotnického zařízení bez přítomnosti uživatele, nošení zavazadel při doprovodu)

KDE, JAK A KDY SLUŽBY POSKYTUJEME

-        na území hl.m. Prahy

-        na území středočeského kraje - po předchozí domluvě s ohledem na aktuální kapacitu průvodců

Uživatelé mohou službu využít jednorázově, nebo opakovaně.

CÍLOVÁ SKUPINA

-        muži i ženy ze zemí EU, přednostně s českým občanstvím a trvalým bydlištěm v Praze nebo středních Čechách,

-        muži i ženy starší 15 let, v souladu se zákony v péči o nezletilé,

-        muži i ženy plně způsobilé k právním úkonům (v případě omezení právní způsobilosti je nezbytné mít souhlas opatrovníka),

-        muži a ženy se zrakovým postižením, nebo kombinovaným postižením přičemž jedno z nich musí být zrakové.

Zájemci o sociální službu musí dále splňovat tyto podmínky k přijetí:

-        mají platný doklad totožnosti,

-        mají pravidelný příjem - jsou schopni si služby plně hradit,

-        mají o službu zájem,

-        zájemce musí být schopen dle svých možností spolupracovat a komunikovat s pracovníky TCP, a porozumět pokynům pracovníků TCP.

Sociální služby neposkytujeme následujícím osobám:

-        osobám závislým na omamných, psychotropních a návykových látkách,

-        osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšený dohled nebo péči, která spadá do činnosti vykonávané v rámci služeb osobní asistence či pečovatelské služby dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.,

-        osobám, které vyžadují specifický způsob komunikace, např. hluchoslepí nebo osoby, které mají kromě zrakového postižení i jiný druh postižení, znemožňující běžnou komunikaci,

-        osobám se závažnou psychiatrickou diagnózou,

-        osobám bez prokazatelných příjmů,

-        osobám, které kromě těžké zrakové vady používají k pohybu invalidní vozík,

-        osoby, které jsou příslušníky jiného národa nebo etnické menšiny, pokud neovládají český jazyk nebo si nezajistí tlumočníka.

VÝŠE ÚHRADY

Výše úhrady se řídí podle skutečně spotřebovaného času nutného k realizaci úkonů služby.

1) Standardní tarif - 108 Kč / hodinu - Platí pro pracovní den 8:00-18:00.

2) Zvýšený tarif - 120 Kč/ hodinu - Platí mimo výše uvedenou dobu v pracovní dny, o víkendech a svátcích.

Tato doba se poměrně krátí podle skutečně spotřebovaného času na minuty přesně.

Úhrada služby

1) Hotovostní platba - proběhne ihned po skončení služby. Průvodce spočítá reálnou dobu doprovodu a vydá mu pokladní doklad na příslušnou částku.

2) Bezhotovostní platba - pravidelné a předvídatelné doprovody, předem ujednáno ve Smlouvě o PPS.

Pokud uživatel služby není schopen uhradit poplatek za poskytnutou službu ihned po ukončení služby v hotovosti, je povinen tuto úhradu provést do 5 pracovních dnů na pracovišti TCP, bankovním převodem či peněžní poukázkou.

JAK SLUŽBU OBJEDNAT

Uživatel služby může projevit svůj zájem o službu těmito způsoby:

-        telefonicky - 8:00-16:00, 2 pracovní dny před plánovaným doprovodem,

-        osobní návštěvou v TCP - 9:00-15:00 (polední pauza 12:00 - 13:00), 2 pracovní dny před plánovaným doprovodem

-        písemně nebo elektronicky -  8:00-16:00 3 pracovní dny před plánovaným doprovodem.

Objednávka musí obsahovat:

1. jméno zájemce/uživatele

2. u zájemce, který nás kontaktuje poprvé

3. telefonní spojení - bude mít uživatel u sebe (funkční, nabitý, umí ho používat),

4. datum a čas - který den, začátek a přibližný konec doprovodu

5. při objednání doprovodu

6. při objednání předčitatelské služby