Z historie organizace

Naše společnost byla založena Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v roce 2002. SONS je tedy statutárním orgánem TyfloCentra Praha prostřednictvím své správní a dozorčí rady. Postavení a právní poměry TyfloCentra Praha upravuje Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších novelizací.

Jaké je naše poslání?

Naším posláním je poskytovat služby sociální péče pro nevidomé a slabozraké občany. Usilujeme o to, umožnit lidem se zrakovým postižením vést samostatný a nezávislý život. Uživatele služby podporujeme ve společenském, pracovním a kulturním uplatnění.

Komu a jaké služby poskytujeme?

Průvodcovská a předčitatelská služba je určena osobám starším 15 let, kteří mohou být ohroženi sociálním vyloučením v důsledku ztráty zraku.

V souladu se Zákonem o sociálních službách poskytujeme průvodcovské a předčitatelské služby osobám, jejichž schopnosti v oblasti orientace nebo komunikace jsou sníženy z důvodu zrakového postižení.

Těmto lidem napomáháme vyřídit si vlastní záležitosti osobně.

Poskytujeme:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Jsme službou terénní a ambulantní.

Jak přistupujeme k uživatelům služby?

Všem uživatelům služby pomáháme se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace. Respektujeme základní lidská práva a svobody každého člověka. Zejména ctíme právo na svobodné rozhodování, na zachování důstojnosti, právo na soukromí a právo na informace. Ke všem uživatelům přistupujeme individuálně, s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav a bezpečnost jejich i našich zaměstnanců.